Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Overlander B.V., gevestigd te Zeewolde aan de Morseweg 2, verder te
noemen Overlander. Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Lelystad op 11 maart 1992 onder
nummer 721.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle door Overlander gedane offertes en leveringen alsmede
de met Overlander gesloten overeenkomsten zijn deze
Voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen
Alle offertes en prijsopgaven zijn in beginsel vrijblijvend. Alle
transacties worden steeds afgesloten op basis van de op het
tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien zich tussentijds
prijsverhogingen voordoen, b.v. ten gevolge van een verhoging
van rechten, accijnzen, fabrieksprijzen etc. behoudt Overlander
zich het recht voor het prijsverschil door te berekenen aan de
opdrachtgever, die zijnerzijds het recht heeft binnen 3 dagen na
kennisgeving de verstrekte opdracht terug te geven en te volstaan
met het vergoeden van het reeds door Overlander gepresteerde
op basis van de eerder overeengekomen prijzen.

Artikel 3. Levering/reclames
Overlander zal de zaken leveren binnen de overeengekomen
termijn. Alle leveringen zijn af magazijn, tenzij anders
overeengekomen. Overschrijding van de termijn van levering
door Overlander geeft de opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht
Overlander een redelijke termijn tot nakoming te stellen op
straffe van ontbinding van de overeenkomst. Als Overlander zijn
verplichting al gedeeltelijk is nagekomen, blijven die prestaties
in stand en heeft Overlander recht op een evenredig deel van de
overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk
en de alsdan gemaakte kosten. Reclames dienen door
opdrachtgever te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de
leverantie, bij gebreke waarvan opdrachtgever de bewijslast
krijgt ter zake van de door opdrachtgever gestelde gebreken.

Artikel 4. Risico-overgang/Overmacht
Alle zaken en materialen reizen vanaf het moment van afzending
voor risico van opdrachtgever. Overmacht ontslaat Overlander
van haar contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever. Als
overmachtfactoren worden onder meer aangemerkt
gebeurtenissen en toestanden, die een duidelijke aanwijsbare
invloed hebben op Overlander haar bedrijfsvoering, zoals
bijvoorbeeld ernstige storingen in het productieproces, oorlog,
oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstakingen,
import- of handelsverboden, uitsluitingen e.d.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Overlander is nimmer verplicht tot vergoeding van middelijk of
onmiddellijk geleden schade, ontstaan door gebreken aan het
uitgevoerde werk en gemonteerde of geleverde zaken,
behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingende wettelijke
bepalingen. Overlander sluit ook uit haar aansprakelijkheid voor
schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar
personeel of van door haar bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden.

Artikel 6. Garantie
Voor geleverde artikelen gelden de door de producent
vastgestelde garantiebepalingen. Voor het overige verleent
Overlander slechts garantie voor zover dat in haar offertes of met
gesloten overeenkomsten uitdrukkelijk is vermeld. De
garantieverplichting vervalt, indien opdrachtgever zelf
wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door
derden laat verrichten of indien het geleverde op
onoordeelkundige wijze is behandeld. De garantie geldt slechts
indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens
Overlander, zowel financieel als anderszins, heeft voldaan.

Artikel 7. Omvang in geval van aanneming van een
werk.

Onder de overeengekomen prijs van aangenomen werken zijn
uitsluitend die werkzaamheden begrepen die expliciet zijn
overeengekomen. Dit betekent, dat (tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen) niet bij de prijs zijn inbegrepen:
A. Grond-, hei-, hak-, breek-, funderings- of ander
bouwkundig werk, kosten van aansluiting op het gas-,
water- of elektriciteitsnet of op de riolering.
B. De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen,
welke niet door Overlander zelf zijn te behandelen,
alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en
takels.
C. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade
aan de op het werk aanwezige zaken.
D. Extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het
af te voeren materiaal, zoals in geval van gevaarlijke
bouwstoffen en/of chemisch afval.
Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere
opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van een wijziging
van de bouw doordat door opdrachtgever verstrekte gegevens
niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw,
behoren, wanneer daaruit extra kosten ontstaan, als meerwerk
door opdrachtgever te worden vergoed. Opdrachtgever dient er
voor te zorgen, dat Overlander het werk zonder onderbreking
kan uitvoeren, bij gebreke waarvan de daardoor ontstane extra
kosten eveneens op opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Artikel 8. Betaling
Alle betalingen dienen, voor zover niet uitdrukkelijk anders in de
door Overlander uitgebrachte offerte of de met haar gesloten
overeenkomsten is bepaald, te geschieden binnen de door
Overlander op de factuur aangegeven betalingstermijn en bij
gebreke daarvan in ieder geval binnen 14 dagen na
factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat de
betalingstermijn is verstreken tot de dag der algehele voldoening
is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het
openstaande bedrag. Opdrachtgever mag zich nimmer op
schuldvergelijking beroepen. Ongeacht of de betalingstermijn is
verstreken is de vordering van Overlander in ieder geval terstond
opeisbaar in geval van faillissement van opdrachtgever alsmede
indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd
of is verleend, in geval van zijn ondercuratelestelling of
overlijden, liquidatie of ontbinding, alsmede in geval van beslag
op de zaken van opdrachtgever. Indien er zodra een niet binnen
de betalingstermijn voldane vordering van Overlander door haar
aan derden ter incasso uit handen is gegeven, is zij gerechtigd
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de
opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij de opdrachtgever
ten titel van buitengerechtelijke incassokosten in ieder geval een
bedrag verschuldigd is gebaseerd op het incassotarief van de
Nederlandse orde van Advocaten en berekend over het nog
openstaande factuurbedrag vermeerderd met de eventueel
verschuldigde rente.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
Alle door Overlander geleverde zaken blijven haar eigendom
totdat algehele betaling daarvan heeft plaatsgevonden. Het
eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor vorderingen uit
overeenkomsten, waarbij naast de levering van zaken tevens het
verrichten van werkzaamheden is overeengekomen. In dat geval
blijven de zaken eigendom van Overlander totdat de gehele uit
de overeenkomst voortvloeiende vordering van Overlander door
opdrachtgever is voldaan. Opdrachtgever is zolang hij
voormelde vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de
door Overlander geleverde zaken een pandrecht of een bezit
loos pandrecht te vestigen en hij verbindt zich tegenover derden,
die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste
verlangen van Overlander te verklaren, dat hij niet tot het
vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt
opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen, waarbij
pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval
opdrachtgever zich aan verduistering zal schuldig maken. In
geval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst
m.b.t. verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Overlander
niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de
zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de nieuw
gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt
Overlander de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle door Overlander gedane offertes en met haar gesloten
overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen, voorvloeiende uit overeenkomsten of offertes,
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden berecht
door de rechter bevoegd in de plaats van vestiging van
Overlander, tenzij de wet dwingend een andere bevoegde rechter
aanwijst. Overlander behoudt daarnaast, te harer keuze, het recht
de opdrachtgever te doen dagvaarden voor de bevoegde rechter
van diens woonplaats.